top of page
Stainless Steel Hollow Bars

​Tính trọng lượng thép ống tròn

Nhập vào các tham số: Độ dày thép (T), Đường kính ngoài (D), chiều dài (L), số lượng cây (Q) để tính trọng lượng đơn h àng của bạn

bottom of page